popular entries
  • Velkommen til Thisted Basketball, aka. Thisted Crocs -  foreningen, der giver dig mulighed for at dyrke basketball i Thisted. Klubben som egentlig ...
  • Kampreferat Thisted vs. Holstebro B71 Endnu en sejr på hjemmebane til Crocs!!! Det var endnu engang en stille start på kampen og det...
  • OBS! OBS! OBS! Nye træningstider i 2018/19 - fra uge 33 træner vi: Ungdomstræning Hal C: Mandag 17:00 - 18:30 Seniortræning Hal B: Mand...
Thisted Basketball
basketball news General forsamling afholdt d.18 marts. Indendørs sæson begynder igen i uge 33. Man træner/spiller udendørs efter aftale på facebook.

Vedtægter for Thisted Basketball Forening

§1 Hjemsted
Thisted Basketball Forening, der har hjemsted i Thisted Kommune, er oprettet d.7/4 2013.

§2 Formål
Vi vil skabe bedre rammer for at spille basketball i Thisted. Vi vil give folk i lokalområdet muligheden for at mødes i socialt samvær om denne idræt, samt udbrede kendskabet til sportsgrenen i lokalområdet, og få medlemmer til at tage del i foreningen.

§3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 13 år. Bestyrelsen kræver af alle medlemmer, der står for ledelse af hold, at de kan fremvise en ren børneattest.

§4 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§5 Restance
Kontingentet skal betales indenfor den af bestyrelsen fastsatte indbetalingsperiode.

§ 6 Regnskabsåret
Regnskabsåret i foreningen følger kalenderåret. Fra d. 1./1. til d. 31./12.

 

§7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelse måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 14 år, og som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 14 år kan repræsenteres af deres forældre, som ligeledes er valgbare til bestyrelsen.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opslag på foreningens gruppe på Facebook.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en 5 dage før generalforsamlingen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§8 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.    Valg af dirigent og referent
2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.    Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5.    Fastsættelse af kontingent
6.    Behandling af indkomne forslag
7.    Valg af formand
8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.    Valg af suppleanter til bestyrelsen
10.  Valg af revisor
11.   Valg af revisorsuppleant.
12.   Eventuelt

§9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§10 Valg af bestyrelse
Medlemmerne af bestyrelsen vælges blandt deltagerne til den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. I lige år vælges en formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode og i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode. Efter generelforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig på førstkommende bestyrelsesmøde med en kasserer, næstformand og sekretær. Ved tilbagetrækning fra en bestyrelsespost overtager en suppleant denne post, eller også medfører det en ny konstituering.

§11 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsform er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§12 Tegningsregler
Formanden og kasseren er de to, der kan tegne (forpligte) foreningen udadtil.

§13 Vedtægtsændringer
Det er muligt at ændre vedtægterne på enhver generalforsamling, for at et forslag skal kunne køres igennem, skal der dog være et flertal for på mindst 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen.

§14 Opløsning af foreningen
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at der kan stemmes om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes ved ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Eventuel formue anvendes til almennyttige formål efter den afsluttende generalforsamlings beslutning.